OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o realizowanych projektach

Załącznik nr 3 Karta pracy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 Projekt umowy

Załącznik nr 8 Wzór umowy zlecenia Wykonawcy

Załacznik nr 9 Oświadczenie Wykonawcy

Terminy

Termin przekazania do BZP: 24.10.2018 r.

Termin składania ofert: 31.10.2018 r.  godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 31.10.2018 r. godz. 10.30.

W związku z brakiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie ODN na rok 2018 przetarg na zakup systemu do produkcyjnego kolorowego druku cyfrowego nie zostanie ogłoszony.

 

Rozeznanie cenowe

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Harmonogram – korekta nr 3

 

1_INFORMACJA

2_ZAPYTANIE_OFERTOWE

3_FORMULARZ ofertowy wykonawcy

4_ODN Kalisz – Przedmiar

5_Wzór-UMOWY

 

Czytaj więcej