Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu poszukuje kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:

Publikacja na podstawie par. 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. poz. 1911):

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2018 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, jednostki organizacyjnej
Samorządu Województwa Wielkopolskiego – obejmujące:

1.       Bilans jednostki budżetowej ODN Kalisz na dzień 31.12.2018

2.       Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2018

3.       Zestawienie zmian w Funduszu jednostki na dzień 31.12.2018

4.       Informację dodatkową ODN Kalisz za rok 2018,

a także dodatkowe Zestawienia, wyjaśnienia i informacje uzupełniające.e

Komunikat

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

 

Termin składania ofert: 12.12.2018r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 12.12.2018r. godz. 11.00

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

 

Termin składania ofert: 07.12.2018r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 07.12.2018r. godz. 11.00

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy

 

Termin składania ofert: 26.11.2018r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 26.11.2018r. godz. 11.00

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ