ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

 

Termin składania ofert: 12.12.2018r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 12.12.2018r. godz. 11.00

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

 

Termin składania ofert: 07.12.2018r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 07.12.2018r. godz. 11.00

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy

 

Termin składania ofert: 26.11.2018r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 26.11.2018r. godz. 11.00

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

Załączniki :

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 3 Wymiary pomieszczenia

Załącznik nr 4 Zdjęcia pomieszczeń

Załącznik nr 5 Informacje i dostęp do danych osobowych

Załącznik nr 6 Projekt umowy

 

Terminy:

Termin składania ofert : 16.11.2018r.  godz. 14:00

Termin otwarcia ofert:    16.11.2018r. godz. 14.30

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o realizowanych projektach

Załącznik nr 3 Karta pracy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 Projekt umowy

Załącznik nr 8 Wzór umowy zlecenia Wykonawcy

Załacznik nr 9 Oświadczenie Wykonawcy

Terminy

Termin przekazania do BZP: 24.10.2018 r.

Termin składania ofert: 31.10.2018 r.  godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 31.10.2018 r. godz. 10.30.