Publikacja na podstawie przepisów  par. 34 ust.9  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

         13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. poz. 1911) –

        „SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  za rok 2019 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, jednostki organizacyjnej  Samorządu Województwa Wielkopolskiego – obejmujące:

1.       Bilans jednostki budżetowej ODN Kalisz na dzień 31.12.2019
2.       Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019
3.       Zestawienie zmian w Funduszu jednostki na dzień 31.12.2019
4.       Informację dodatkową ODN Kalisz za rok 2019.