Projekty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o realizowanych projektach

Załącznik nr 3 Karta pracy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 Projekt umowy

Załącznik nr 8 Wzór umowy zlecenia Wykonawcy

Załacznik nr 9 Oświadczenie Wykonawcy

Terminy

Termin przekazania do BZP: 24.10.2018 r.

Termin składania ofert: 31.10.2018 r.  godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 31.10.2018 r. godz. 10.30.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500055778

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi

Informacja z otwarcia ofert 02.10.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostawa materiałów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część VI i VII

ogłoszenie o zamówieniu szkolenia 2

SIWZ 21-09

Załącznik nr 1 21.09

Załącznik nr 2 21.09.

załącznik nr 3 do SIWZ 21.09

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy 21.09

ZAŁĄCZNIK nr 5 21.09.

Załącznik nr 6 do SIWZ 21.09

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1,2,3,4